logo11

Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)
S.C Truit Aqua S.R.L
 ,  cu sediul in localitatea Negresti Oas, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare, avand CUI:24394328 si nr.inreg. Reg.Comertului J30/1143/2008, cod postal: 445200, tel.: 0742 910787 , fax: 0261 853233 , e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website:

SC Truit Aqua S.R.L. anunţă organizarea procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări.

Obiectul contractului îl constituie execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru proiectul de investitii „Infiintarea unei pastravarii in localitatea Negresti Oas, judetul Satu Mare” ce beneficiază de o finanţare nerambursabilă din Fondul European pentru Pescuit (FEP) prin Programul Operational pentru Pescuit (POP) 2007-2013, (masura 2.1 „Investitii productive in acvacultura”). Finanţarea nerambursabilă este de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate, diferenţa fiind acoperită din surse proprii ale achizitorului.

Lucrările ce fac obiectul achiziţiei sunt:
- construcţie clădire operaţională (D+P+M) cu suprafaţa desfasurata de 271,17 mp:

- construcţie bazine creştere: 8 bazine pentru cresterea intensivă  a păstrăvului cu suprafata luciului de apa de S=800 mp.

- construcţie bazine puiet predezvoltat:  4 bazine pentru creşterea puietului, cu suprafata luciului de apa de S=160 mp

- construcţie drumuri in incinta exploatatiei si imprejmuiri

- realizare racord la utilităţi (foraj şi aducţiune)

La acestea se adaugă şi organizarea de şantier.

Procedura de achiziţie aplicată: procedura deschisă, competitivă

Locul de prestare: Judeţul Satu Mare, Localitatea Negreşti Oaş (la locul realizarii investitiei, situat in extravilanul localitatii Negresti Oaş, aprox. 1 km).

Data publicării anunţului: 20.12.2010

Locul publicării anunţului: pagina de internet a firmei,www.truitaqua.lx.ro

Termenul limita de primire a ofertelor: 10.01.2011, ora 12,00.

Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Adresa la care se transmit ofertele: localitatea Negresti Oas, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare sau prin e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 11.01.2011, ora 14:00, localitatea Negresti Oaş, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare.

Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scăzut în condiţiile în care oferta corespunde cerinţelor din documentaţia de atribuire.

Termen de valabilitate al contractului / termen de execuţie: maxim 10 luni cu posibilitatea prelungirii acestuia pana la finalizarea investitiei finantata prin Programul Operational de Pescuit 2007-2013.

Valoarea estimativa totală supusă licitaţiei: 1.100.809 lei (fara TVA). Sursele de finanţare ale contractului sunt: 60% finanţare FEP, 40% surse proprii ale achizitorului.

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia poate fi ridicata in mod gratuit de la sediul achizitorului din localitatea Negresti Oas, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare, sau obţinută prin e-mail in urma unei solicitari scrise.

Informatii suplimentare:
Pentru alte informatii suplimentare privind contractul de execuţie, vă invităm să ne contactaţi prin intermediul unei solicitări scrise  - adresate Managerului de proiect SAVU Olimpia Anca - şi transmise la sediul nostru din Negresti Oaş, str. Livezilor, nr. 32, jud. Satu Mare sau prin e-mail la adresa:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .

Anunturi

 S.C. Truit Aqua S.R.L. a implementat în perioada septembrie 2010 - noiembrie 2011 proiectul “In
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C Truit Aqua S.R.L ,  cu sediul in localitatea Negrest
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013) S.C Truit Aqua S.R.L ,  cu sediul in localitatea Negrest
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)S.C Truit Aqua S.R.L,  cu sediul in localitatea Negresti Oa
Achizitor (beneficiar POP 2007 – 2013)S.C Truit Aqua S.R.L,  cu sediul in localitatea Negresti Oa